EN

Vakıf Senedi

OSTİM EĞİTİM, ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
(OSTİM VAKFI) SENEDİ
10.12.1993


BÖLÜM – I

KURULUŞ

Madde 1- Bu vakıf senedinin sonunda yazılı şahıslar Türk Medeni Kanununun 903 sayılı kanunla değişik 73 ve müteakip maddeleri hükümleri gereğince bir vakıf kurmuşlardır.

BÖLÜM – II

Madde 2- Vakfın adı “Ostim Eğitim, Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı”dır. Kısaca vakfın adı (Ostim Vakfı)’dır. İş bu resmi senette vakıf denilecektir. Vakfın adındaki OSTİM İbaresi hiç şart ve durumda kaldırılamaz. 

Vakıf 100. Yıl Bulvarı No:99 Ofim İş Merkezi 8. Kat No:10 Ostim/ANKARA adresinde olup Merkezi Ankara’dır. Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir. 

Madde 3- Vakfın kuruluş malvarlığı bu senedin sonunda yazılı kurucular tarafından vakfa tahsis edilen 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL dir. Vakıf, ilk kuruluş malvarlığına ilave olarak gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

BÖLÜM – III

VAKFIN AMACI

Madde 4- Vakfın amacı; Ostim başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz işletmelerinin yönetim, üretim, yenilikçilik ve teknolojik kabiliyetlerinin arttırılması için, eğitim, araştırma, geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik ve iş birliği eko sistemini oluşturmak; üyeleri arasında ekonomik ve içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek;

Ostim’in maddi ve manevi emanetlerinin ve bu amaç doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan organizasyonların sürdürülebilirliğini temin etmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ 

a)    İşletmelerin ihtiyaç duyacağı kalifiye eleman yetiştirilmesi için eğitim ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek, bu amaca yönelik eğitim kurumları orta, lise, yüksekokul, ileri teknoloji enstitüsü, fakülte, üniversite ve yardımcı kuruluşlar gibi her türlü düzeyde okullar, eğitim öğretim kurumları kurmak, devralmak, işletmek, eğitim programları düzenleyen üniversite ve yurtiçi, yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği kurmak, maddi ve manevi olarak desteklemek, öncelikle ekli listede yer alan bağışçıların belirlediği kişilere vakıf burs yönetmeliği çerçevesinde burs vermek.

b)    Yenilikçi ve teknoloji tabanlı rekabet odaklı işletmeler kurmak, kurulmuş olanları geliştirmek ve desteklemek. 

c)    İşbirliği ağlarında yer almak ve konferanslar, seminerler, fuarlar ve toplantılar düzenlemek; her türlü basım ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla olan her türlü faaliyetlere destek olmak.

d)    Vakfın üyeleri arasında ekonomik, içtimai ve kültürel yardımlaşma ve güç birliğini sağlayacak proje ve faaliyetler geliştirmek.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

BÖLÜM – IV

ÜYELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 5-  Vakfın üyeleri gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kişiler üyeliklerini, yetkili organlarınca saptayacakları ve üyeliklerini izleyen bir ay içerisinde vakfa yazılı olarak bildirecekleri gerçek kişiler vasıtasıyla sürdürürler. Tüzel kişilerin temsilcilerini değiştirme hakları saklıdır. Bu vakıf senedinin tescilinden sonra vakfa üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler evvelce vakfa üye kaydedilmiş bulunan iki kişinin tasvibini bildiren bir dilekçe ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı’na müracaatta bulunurlar ve Yönetim Kurulu kararı ile vakfa üye kaydedebilirler. 

a)    Aidat miktarları yönetim kurulunca belirlenecek kategorilere göre her yıl yeniden belirlenir. Aidatlar aylık ve yıllık peşin tahsil olunur. Her aya ait aidat, en geç her ayın 20 inci gününe kadar yatırılmış olmalıdır. 
b)    Aidatları küçük olan üyeler her zaman bir yukarısına geçebilir. Fakat aşağı kategoriye dönemezler. 

c)    Üyeler her an üyelikten ayrılabilirler. Bu gibilerin birikmiş aidatları ve ayrılma tazminatı bir ay içinde kendilerine ödenir. Ancak bir daha üyeliğe müracaatları halinde; ayrılırken ödenen tazminat ile arada geçen aidat toplamını vakfa yatırmaları şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. 

d)    Vakfa üç ay üst üste aidat ödemeyen vakfa veya vakfın kurduğu işletmelere şirketlere kuruluşlara zarar verici veya çalışmasını engelleyici faaliyette bulunan ve bu senette yazılı vecibelerini yapmayan üye, bir daha kaydedilmemek üzere vakıf yönetim kurulunca vakıf üyeliğinden çıkarılır. 

e)    Her ne şekilde olursa olsun, vakıftaki üyeliği sona erenlerin vakfa olan borçları ortadan kalkmaz ve vakıftaki alacaklarından mahsup olunur. Bakiye borç kaldığı taktirde herhangi bir ihbara ve hüküm alınmasına hacet kalmaksızın kanuni ve idari yollardan tahsil edilir.

Vakfın üç tür üyesi vardır.

1)    Mütevelli Heyet Üyeleri : Vakfın kurucu üyeleri, asli üyeleri temsilen bir üye ve mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin 2/3 kararıyla kabul edilen gerçek kişilerden oluşur. 

2)    Asli Üyeler : Vakfın kuruluşundan sonra yazılı olarak başvuran gerçek ve tüzel kişilerden yönetim kurulu kararı ile üyelikleri kabul edilenlerden oluşur. Ancak Yönetim kurulunca belirlenecek düzeyin altında olmamak kaydıyla maddi, fikri, bedeni taahhütte bulunmaları şarttır.

Asli üyeler yükümlülüklerini yerine getirmedikleri taktirde ve yönetim kurulu kararı ile üyelik sıfatlarını kaybederler. Bu işlemler olmadığı takdirde gerçek kişi üyelerin üyelikleri ömrü boyunca, tüzel kişilerde hukuken var oldukları sürece devam eder.

Vakıf senedinde adlandırılan ve tanımlanan organlara seçilebilirler.

Asli üyeler kendi aralarında mütevelli heyet temsilcisini 2 yıl için seçerler. Mütevelli heyet temsilcisi seçimi üyeler arasında açık veya gizli oyla yapılabilir.  Mütevelli heyet temsilcisi seçimi yönetim kurulunun çağrısı ile mütevelli heyet toplantısından en geç bir ay önce yapılır.  

3)    Destekleyici Üyeler : Vakfa asgari miktarı yönetim kurulunca belirlenmiş tutarın altında kalmayacak şekilde taahhütte bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletme çalışanları yönetim kurulunun kararı ile destekleyici üye olabilirler. Bu grup üyeler bu vakıf senedinde yer alan organlarda yer alamazlar, delege olamazlar ve oy kullanamazlar. Vakıf senedinde yer alan diğer yükümlülük ve haklar aynen uygulanır. 

BÖLÜM – V

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- Vakfın organları şunlardır.

a)    Mütevelli Heyet
b)    Yönetim Kurulu
c)    Denetim Kurulu

A-  MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 7-  Vakfın mütevelli heyeti vakıf senedi altında imzaları bulanan kurucular kurulu üyeleri, asli üyeleri temsilen bir üye ve mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin 2/3 kararıyla kabul edilen gerçek kişilerden oluşup toplam sayısı 25 kişiyi geçemez. 

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, Mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin 2/3 kararıyla seçilir. 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 9- Mütevelli Heyet yılda en az bir kez toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az dörtte birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Madde 10- Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. 

Madde 11- Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. 

Madde 12- Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

Madde 13- Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.


MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. 

Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

ı) Ostim Teknik Üniversitesi’nin Mütevelli Heyetini seçmek.

B- YÖNETİM KURULU

Madde 15-  Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. 

Madde 16- Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. 

Madde 17- Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Madde 18- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 
VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

C- DENETİM KURULU

Madde 19- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir.

Madde 20- Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. 

BÖLÜM – VI

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 23- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 26- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az %80 vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

Madde 30- Üyelerine ölüm tazminatı, kaza geçirenlere ve felakete uğrayanlara uğradıkları zararı telafi etmek maksadıyla her türlü yardımda bulunmak, tazminat ve yardımlar yönetmeliklere uygun olarak ödenir. 

BÖLÜM – VII

DİĞER HÜKÜMLER 


HUZUR HAKKI

Madde 35- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.
(Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

 Madde 42- Vakfın Hesap dönemi takvim yılıdır. 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 44- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.
Madde 45- İş bu vakıf senedi Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Vakfın tüzel kişilik kazanmasıyla yürürlüğe girer. Bu senette düzenlenmeyen hususlarda, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 46- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetin uygun gördüğü, aynı maksatla bir başka vakıf veya kuruluşa devredilir. Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

VAKFIN KURUCULARI

    Madde 47- Vakfın Kurucularının ad, soyad, meslek ve adresleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Adı Soyadı

Mesleği ve

Adresi

1.

Orhan AYDIN

Makine Müh.

OSTİM Gen. Bşk. ANKARA

2.

Mehmet ARSLAN

Sanayici,

OSTİM Genel Bşk. Yard. ANKARA

3.

Sıtkı ÖZTUNA

İşadamı,

24. Sok. 6/1 Bahçelievler/ANKARA

4.

Recep PEKER

Sanayici,

M. Üstündağ Sok. 2/10 Etlik/ANKARA

5.

Durmuş IRKILATA

Sanayici,

12. Cad. 33. Sok. Özelif Sitesi 5. Blok No:24 Demetevler/ANKARA

6.

Mustafa FİDAN

Sanayici,

Dinç Sok. 17/7 Subayevleri/ANKARA

7.

Mustafa KORKMAZ

Sanayici,

Gençler Sok. Atış Cad. 15/7 Karargahtepe Mah. ANKARA

8.

Efdal GÖKALP

İşadamı,

Aysu Sok. No:22 Gazi Mah/ANKARA

9.

Arif Sami İMAMOĞLU

Motor Yüksek Teknikeri,

Doruk Sok. 12/8 Cebeci/ANKARA

10.

Ekrem TAMER

Sanayici,

Yeni Etlik Cad. 80/10 Etlik/ANKARA

11.

Mehmet Zeki SAYIN

İşadamı-Ekonomist,

Özelif Sitesi 3. Blok No:38 Demetevler/ANKARA