OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi

Kuruluş Yılı: 2013 / Üye Sayısı: 50+ / Toplam Personel Sayısı: 1500+ / İhracat Yapılan Ülke Sayısı: 86+ / İşbirliği Yapılan Kuruluş Sayısı: 15+

Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Ankara’da Ostim OSB'de faaliyet gösteren ve kauçuk sektöründeki değer zincirinde yer alan firmalar ile üniversiteler, odalar, kamu kurumları, ilgili STK'lar vb. destekleyici kurumları belli bir amaç doğrultusunda bir araya getiren bir oluşumdur.

Amacı “Ankara kauçuk sektörünün rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraflar arasında iletişim, iş ve güç birliğini artırmak, ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma değerini ve sektördeki pazar payını yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak”tır.

Çankaya Üniversitesi’nin akademik danışmanlığında OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin desteği ile 2011 yılında küme kurma çalışmaları başlamış, sektör temsilcileri ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 10 Ocak 2013 yılında 24 firma ve destekleyici kurumların Niyet Beyanı ve Kuruluş Protokolü’nü imzalamaları ile Ostim Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi kurulmuştur.

Hedeflerimiz; bütün sektörlere ara malı tedarik eden firmalarımızın üniversiteler ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katma değeri yüksek, ileri teknolojik ürünler üretmesini sağlamak, bu hedef çerçevesinde üretilen ürünlerin yurt dışı pazarlarda yer bulmasını sağlamaktır.

Kauçuk sektörünün en önemli sorunlarından biri olan hammaddede dışa bağımlılığı azaltmak için gerekli altyapının sağlanması ve ülkemizde de bir üretim merkezi kurulması için gerekli çalışmaları ve lobi faaliyetlerinin yürütülmesi ise en önemli hedeflerimizden birisidir.

OSTİM bünyesinde kurulan 6. küme olan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, üniversiteler ve diğer kurumlarla birlikte çalışarak bu hedeflere en kısa sürede ulaşacak ve hükümetimizin koyduğu 2023 hedeflerin gerçekleşmesi için kendisine düşen görevi yerine getirecektir.

www.kaucukteknolojileri.com